Ecclesiastes 3:1-13

Stewardship of time 24 April 2016